Outsourcing ABI

Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – to kompleksowa usługa dla Administratorów Danych Osobowych na powierzenie pełnienie funkcji ABI konkretnemu pracownikowi AKANTE. Usługa ta poprzedzona jest wykonaniem audytu, wdrożeniem zaleceń i przeszkoleniu pracowników w zakresie danych osobowych. Jest to usługa skierowana do Klientów, którzy wolą powierzyć ten zakres działań wyspecjalizowanej firmie lub którym nie opłaca się utrzymywać i szkolić własnego pracownika do pełnienia tej funkcji.

Do zadań realizowanych w ramach usługi należą:

  • przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacja zbiorów danych oraz prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
  • aktualizacja oraz bieżący nadzór nad dokumentacjąwymaganą przez ustawę oraz przepisy wykonawcze do niej, tj. między innymi nad:
   • dokumentacją opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
   • dokumentacją pracowniczą związaną z przetwarzaniem danych osobowych (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych);
   • oświadczeniami pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami;
  • zatwierdzanie wzorów dokumentów (odpowiednie klauzule w dokumentach) dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne administratora danych;
  • sprawowanie nadzoru nad:
   • wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
   • funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń wdrożonym w celu ochrony danych osobowych;
   • nadzorowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia;
  • monitorowanie dostępu użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe;
  • udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania i wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych;
  • prowadzenie bieżących szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Jest to kompleksowa usługa, nasza firma bierze pełną odpowiedzialność za działania związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Copyright - Akante