SELWIN – ARAM

I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU

SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI na platformie systemowej windows (SELWIN) przeznaczony do obsługi procedur administracyjnych związanych z ewidencją ludności wykonywanych w Referatach Ewidencji Ludności podstawowych jednostek podziału administracyjnego kraju. Realizacja funkcji związanych z obsługą procedur administracyjnych jest zgodna z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 kwietnia 1974 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z obowiązującymi wytycznymi MSWiA sformułowanymi w dokumencie „LOKALNY BANK DANYCH PESEL SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI” – Wytyczne dla projektanta – programisty.

SELWIN dedykowany jest do pracy jedno- lub wielostanowiskowej pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Dane ewidencyjne o mieszkańcach w postaci kartotek: stałych mieszkańców, czasowych mieszkańców, byłych mieszkańców oraz kartoteka przejściowa utrzymywane są w relacyjnej bazie danych MS SQL Serwer.

II. ZASTOSOWANIE

SELWIN przeznaczony jest do obsługi rejestrów ewidencji ludności, których zakres informacyjny odpowiada Karcie Osobowej Mieszkańca (KOM).

Obsługuje on wszystkie procedury administracyjnych związane z ewidencją obywatela, na przykład:

których realizacja odbywa się bezpośrednio w obecności obywatela w urzędzie gminy.

Obsługiwane są także procedury administracyjne związane ze zdarzeniami ewidencyjnymi przesyłanymi na sformalizowanych dokumentach z Referatów Ewidencji Ludności innych gmin jak również z Urzędów Stanu Cywilnego, na przykład:

Ponadto SELWIN umożliwia szybkie wyszukanie odpowiednich informacji z elektronicznych kartotek ewidencji ludności na podstawie sformułowanego przez użytkownika kryterium wyszukiwania w postaci częściowych lub pełnych parametrów wyboru.

Dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość sporządzania statystyk zarejestrowanych zdarzeń ewidencyjnych w odniesieniu do czasu ich powstania, jak również w odniesieniu do czasu ich rejestracji w komputerze oraz rożnego rodzaju wydruków list mieszkańców wykorzystywanych w czasie np. wyborów lokalnych, ogólnopolskich, spisu dzieci do szkół, itp.

SELWIN w gminie obsługuje Lokalny Bank Danych (LBD) i jest jedynym źródłem informacji ewidencyjnej o mieszkańcach dla Wojewódzkiego Banku Danych (WBD) oraz Centralnego Banku Danych (CBD). Przekazywanie zarejestrowanych zmian w LBD do WBD oraz CBD odbywa się za pośrednictwem homologowanych przez MSWiA protokołów wymiany danych.

Aplikacja zawiera oddzielny podsystem dla administratora systemu, który umożliwia:

System wyposażony jest w mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy LBD. Ochrona dostępu przed nieupoważnionym dostępem do funkcji SELWIN jest zrealizowana mechanizmem haseł dostępu definiowanych przez użytkownika w procesie rejestracji w systemie.

SELWIN rejestruje w „Dzienniku Operacji” metryki wykonanych operacji zmian w danych ewidencyjnych LBD. Metryka ta zawiera typ wykonanej operacji, datę i czas jej wykonania oraz identyfikator użytkownika systemu, który wykonał tę operację.

III. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA SYSTEMU SELWIN

Posiadając system SELWIN możecie Państwo korzystać z następujących funkcji:


Usługa realizowana przez AKANTE Jacek Kaflowski, ul. Damrota 10/10, 45-064 Opole, NIP: 7551227915


Copyright - Akante